sdh.lege.net/familjer

http://sdh.lege.net/familjer/

Professor Richard G Wilkins tal i riksdagen, Sweden_Speech.pdf

Date: Fri, 15 Nov 2002 05:15:58 +0100 (MET)
From: Leif Erlingsson <leif@lege.com>
To: sdh@lege.net
Subject: [sdh]: "Familjer, behövs dom?"
Resent-Date: Fri, 15 Nov 2002 05:16:02 +0100
Resent-From: sdh@lege.net

________________________________________________________________
|
| Du fick detta därför att du är med på sdh@lege.net.
| För att svara till alla och inte bara till avsändaren så kan
| du svara till eller skicka kopia till sdh@lege.net.
|_______________________________________________________________


Hej!

De föredragsanteckningar som följer är elva (11) A4-sidor långa,
alltså inget man snabbt läser vid datorn. Istället är denna
text avsedd att sparas och att användas som fakta- och inspira-
tionskälla när vi medlemmar sätter våra ljus på "ljushållaren" i
motsats till under skäppan vad avser Familjeproklamationen.
[Luk 11:33, "Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undan-
gömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljus-
hållaren, så att de som kommer in ser skenet."] Alltså, skriv
ut denna text på skrivaren, läs och använd den!

Skriv gärna egna (kortare!!!) texter utifrån information här
under. Skriv insändare i era tidningar, tala med era arbets-
kamrater, med era vänner. ANVÄND den AMMUNITION som finns här
nedan i försvarskriget FÖR FAMILJEN.

Denna text var först publicerad på sdh@lege.net i november 2002,
se http://sdh.lege.net/ för mer information.

                Leif Erlingsson, november 2002
__


"FAMILJER, BEHÖVS DOM?"

I Gubbängens kapell i kväll, onsdagen den 6 november 2002, mötte
ett välfyllt kapell upp när kyrkans Informationstjänst hade
ordnat ett informationsmöte med två inbjudna talare.

Temat var "Familjer, behövs dom?", och talarna var dels Richard
G. Wilkins, professor i juridik och verkställande direktör för
The World Family Policy Center vid Brigham Young universitetet,
och dels var det Kerstin Karlsson, ordförande i Riksorganisa-
tionen för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap med barnet i
centrum, "Haro". ( http://www.haro.to/ )


OM HUR DESSA ANTECKNINGAR TILLKOMMIT

Jag, Leif Erlingsson, antecknade delar av båda talarnas
anföranden, men lät även pennan vila under delar av speciellt
Richard Wilkins anförande. Genom broder Wilkins sekreterare har
jag ändå fått tillgång till det koncept han använde tidigare
under dagen då han talade inför riksdagsmän i riksdagshuset, och
tack vare detta koncept samt genom broder Wilkins olika texter
på Internet har jag uppfriskat mitt minne och fått hjälp med
detaljer och delar av anförandet som jag inte antecknade.

Jag har verkligen ansträngt mig att i dessa mina föredrags-
anteckningar bara ta med sådant som jag uppriktigt tror mig
komma ihåg från broder Wilkins anförande, men det är inte
omöjligt att det kan ha slunkit in extra-detaljer från de nämnda
källorna eller att saker har råkat komma i fel ordning.
__


"DET VAR JU ETT BRA DOKUMENT"

Richard G. Wilkins började med att berätta hur det kom sig att
han, en professor i juridik med inriktning på den amerikanska
högsta domstolen och den amerikanska konstitutionen, för 6 år
sedan engagerade sig i att arbeta för familjen. När Familje-
proklamationen den 23 september 1995 först lästes upp av
president Gordon B Hinckley så var Richard G. Wilkins biskop.
Han tyckte då att "det var ju ett bra dokument", och så var det
inte mycket mer med det.


DET FINNS EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE ATTACK MOT FAMILJEN

Det var inte förrän broder Wilkins i juni 1996 blev inblandad i
frågor om familjepolitik och samhälle och nästan av en slump kom
att närvara vid Habitat II i Istanbul, Turkiet, en FN-konferens
som i sig var kulmen på en årtiondelång serie av konferenser
avsedda att lägga grunden för internationell och i förlängningen
nationell lagstiftning kring lagreglerade relationer under det
kommande århundradet, som han förstod att det finns en världs-
omspännande attack mot familjen.


RELIGION SKADLIGT FÖR KVINNOR OCH BARN, OCH ANDRA FÖRDOMAR

Det finns en idé om att moderskap skulle vara dåligt för
kvinnor. Habitat II's agenda beskriver äktenskap som omodernt.
Man ville tillåta abort under alla 9 månaderna av graviditeten.
Man ville tillåta enkönade äktenskap eftersom heterosexuella
äktenskap är, sades det, förtryckande. Man ansåg att religion
är skadligt för kvinnor och barn.


UTTRYCKET "DÖD ÅT FAMILJEN"

Broder Wilkins sa att det var för 6 år sedan han för första
gången hörde uttrycket "död åt familjen". Han sa att vi här i
Sverige säkert inte är så naiva som han då var och att detta
slags tal är alltför vanligt över hela världen. Att det är just
därför Första Presidentskapet har inspirerats till Familje-
proklamationen.


EN PROTEST FRÅN PERU

Vid Habitat II i Istanbul var broder Wilkins kallad som 10:e
talare. När det var hans tur så var tiden slut eftersom de
tidigare talarna, 9 kvinnor, hade dragit över på tiden. Han
skulle alltså inte få tala. Men detta ledde till en protest
från en delegat från Peru i Chile som klagade att det varit
annonserat att __olika__ åsikter skulle få komma till tals under
konferensen, men här hade 9 talare i rad talat mot familjen och
mot familjevärderingar. Tack vare denna protest fick broder
Wilkins på övertid tillfälle att som sista talare tala. De 9
kvinnor som hade talat före broder Wilkins ville alla tillåta
abort under hela graviditeten o.s.v.. En moder beskrev hur hon
hade tillkämpat sig 20 timmars dagbarnvård per dygn och hur hon
nu ville att de dessutom skulle mata hennes barn precis innan
hon hämtade barnet, så att hon själv bara skulle behöva stoppa
barnet i säng, och inte vara tvungen att umgås med barnet. Hon
fick stående ovationer.


BRODER WILKINS FICK TALA PÅ ÖVERTID

När broder Wilkins kom fram till podiet -- på övertid -- tack
vare delegaten från Peru i Chile som hade protesterat -- så
påminde professor Richard G. Wilkins delegaterna om att de genom
denna konferens skapade nya internationella lagar. Lagar som
snart skulle bli bindande internationellt och snart även
nationellt. Broder Wilkins påpekade att det som tidigare sagts
gick emot 1000-tals års erfarenhet. Han påpekade att folk
därhemma nog skulle bli väldigt förvånade när de upptäcker vad
som har hänt. Professor Wilkins påpekade att det finns massor
av statistik som visar att familjen, såsom det erkänns i den
universella deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna och
andra viktiga FN-dokument, är den fundamentala enheten i
samhället. Att den är den fundamentala enheten just precis för
att den är det laboratorium där små pojkar lär sig att älska,
respektera och arbeta med små flickor, och där små flickor lär
sig samma grundläggande färdigheter i att ha att göra med små
pojkar. Broder Wilkins påminde delegaterna om att om vi inte
lär oss dessa färdigheter inom hemmet så finns det inte stor
chans att vi kommer att lära oss dem någon annanstans heller.
Följaktligen uppmanade broder Wilkins delegaterna att göra vad
de kunde för att stärka familjen, snarare än att använda huvud-
delen av sin kraft på att skapa ersättningsstrukturer i
samhället. Broder Wilkins nämnde även att omfattande studier
har visat att omfattningen av tonårsgraviditeter och aborter
faktiskt ökar efter introducerandet av "traditionella" sexual-
upplysningsprogram som fokuserar på att lära ut sexuella
tekniker och hur man rent praktiskt använder preventivmedel.
Däremot minskar faktiskt förekomsten av tonårsgraviditeter,
aborter och sexuellt överförda sjukdomar genom familjebaserade
utbildningsprogram. Han avslutade sitt korta anförande med det
väsentliga budskapet i Första Presidentskapets Familjeproklama-
tion, att det finns en fundamental koppling mellan ett vettigt
samhälle och stödjandet och stärkandet av starka och stabila
familjer. Han konstaterade att Religion, Faderskap, Moderskap
och Familjer faktiskt fortfarande är den nödvändiga grunden för
större samhällen eftersom det är den fristad där kvinnor och män 
lär sig samarbete, offervillighet, kärlek och ömsesidigt stöd.
Familjen är det övningsfält där barn lär sig de allmänna
färdigheterna ansvarstagande, arbete, rent spel och social
ömsesidighet. Samhällets grundläggande struktur, försäkrade
han, bygger på de fundamentala värderingar som fostras i starka
familjer. Broder Wilkins slutade med att uppmana konferensen
att allvarligt överväga nödvändigheten i att skydda
traditionella värderingar i arbetet med att skissa på och
tillämpa Habitat programmet.


DE FRÄSTE OCH DE VÄSTE

Reaktionerna på talet var anmärkningsvärda. Många av talarna
som hade varit vid podiet före broder Wilkins fräste och väste
när han återvände till sin plats. En kvinnlig talare sa till
honom att en man som han inte förtjänade att leva. En annan
kvinna spottade på honom. Men flertalet delegater i publiken
gav honom en stående ovation. Det var c:a 25 000 personer där i
publiken.


SAUDI-ARABIENS AMBASSADÖR

Efter talet blev han uppsökt av Saudi-Arabiens ambassadör, som
omfamnade honom varmt. "Var har du varit?" frågade han.
Därefter ställde han en väldigt viktig fråga: "Vad kan vi göra?"
Broder Wilkins gav ambassadören en kort lista på saker som kunde
förändras i skissen till Habitat programmet, som skulle stärka
snarare än försvaga familjens centrala roll. Punkterna var
(förkortat, så som jag hann skriva ned dem):

 * Äktenskap är endast mellan man och kvinna.
 * Allt mänskligt liv är heligt.
 * Religion är av viktigt kulturellt värde.
 * Det är ett heligt ansvar att fostra sina barn.
 * Moderskap är ingen börda utan en välsignelse.
 * Världens regeringar borde samarbeta om dessa värderingar.


PROKLAMATION FRÅN DE ARABISKA DELEGATIONERNA

Detta var alltså den 10 juli 1996. 36 timmar senare kom det en
gemensam proklamation från ledarna för de arabiska
delegationerna i Istanbul till hela Habitat konferensen att dess
medlemmar inte skulle signera Habitat programmet såvida inte
vissa viktiga förändringar gjordes.


VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I HABITAT PROGRAMMET

Som ett resultat av detta och med anledning av att ledarna för
de arabiska delegationerna i Istanbul insisterade på det så
gjordes vissa viktiga förändringar i Habitat programmet.
Istället för att definiera "äktenskap" och/eller "familj" på ett
sätt som uttryckligen legitimerade enkönade äktenskap och
familjer (på det sätt som det ursprungliga förslaget gjorde) så
definierade det slutgiltiga Habitat programmet den äktenskapliga
relationen som en relation mellan "man och hustru". Istället
för en mångfald paragrafer som uttryckligen föreskrev att man
över hela världen måste lagstifta om att tillåta helt fri abort
så återstod enbart en (något begränsad) referens till
"fortplantnings-hälsa". Slutligen så erkände Habitat programmet
formellt "familjen" som "den grundläggande enheten i samhället",
som "bör stärkas".


ETT KRAFTFULLT BUDSKAP

Denna utveckling, sett i perspektivet av moderna trender inom
amerikansk och europeisk juridik, är betydelsefull. Habitat
konferensen sände ett kraftfullt budskap av att det är att
stärka familjen -- inte att enbart erkänna fler "rättigheter"
eller att skapa ytterligare ersättningsstrukturer i samhället --
som är svaret på många av våra nutida problem.


ETT UNDERVERK SKEDDE

Hela Habitat konferensen vände alltså, berättade broder Wilkins.
"Jag var där, och såg ett underverk ske." "Jag kom åter hem som
en förändrad människa." Familjeproklamationen är oerhört viktig
och det är viktigt att vi som ett folk tar till oss dess
grundläggande budskap. Det framställs i proklamationen som
mänskliga rättigheter att familjen är samhällets grundläggande
enhet i alla nationer. Varje större religion i världen åter-
speglar dessa värderingar. Ingen kvinna kan få barn med en
annan kvinna och ingen man kan få barn med en annan man. Det
är en evig sanning. Det kommer aldrig att hända. Broder
Wilkins berättade att han skulle kunnat ge siffror för hur
enkönade äktenskap skiljer sig från heterosexuella äktenskap.
De enkönade äktenskapen är _inte_ jämlika. Det är, sa broder
Wilkins, bäst för män och för kvinnor att leva tillsammans som
man och hustru.


DET HAR BLIVIT VANLIGT ATT FÖRLÖJLIGA OCH HÅNA ÄKTENSKAPET

Historiskt sett, i väst och i övriga delar av världen, har det
varit i det närmaste överflödigt att verbalisera nyttan med
äktenskap. Amerikanska domstolar har t.ex. sedan lång tid
erkänt äktenskap som fundamentala för vår existens och för vår
överlevnad och av grundläggande betydelse för vårt samhälle.
Däremot har det blivit vanligt förekommande på senare tid såväl
inom amerikanska akademiska kretsar som bland internationella
att förlöjliga och håna, eller åtminstonde ignorera, fördelarna
med traditionella äktenskap. Trots detta så finns det en
växande forskning som visar att äktenskap är oumbärliga för
samhällets välfärd och för de individers välfärd som utgör
samhället. Mycket ny forskning visar faktiskt att
traditionella heterosexuella äktenskap har avsevärda fördelar
för barn och för deras mödrar och fäder.


DET FINNS INGET JÄMFÖRBART MED ETT SOLITT OCH STARKT ÄKTENSKAP

Som ett exempel på personliga och sociala fördelar med ett
stabilt äktenskapligt liv och familjeliv för barn och ungdomar,
och för de män och kvinnor som ingår (och håller) sina
äktenskapsförbund kan nämnas att enligt en vetenskapsman så är
traditionella äktenskap det utan konkurrens mest känslomässigt
stabila och ekonomiskt trygga arrangemanget för barnuppfostran.
Senare forskning visar dessutom att för barn så finns det inget
jämförbart med ett solitt och starkt äktenskap mellan deras
biologiska föräldrar. Detta budskap är naturligtvis självklart.
Familjen är samhällets grundläggande enhet och måste stärkas.
Men det faktum att detta budskap är självklart har inte hindrat
oss från att ignorera det. Under de senaste 50 åren har såväl
det amerikanska som andra samhällen varit mer upptagna med
individen och individens rättigheter än med den grundläggande
sociala enhet inom vilken individer överlever och utvecklas.
Konsekvenserna blir nu tydliga runt hela jordklotet.


FÖR UNGA MÄNNISKOR ÄR ÄKTENSKAPET NÅGOT POSITIVT

Broder Wilkins beskrev område efter område där traditionella
äktenskap enligt vetenskapliga studier är oslagbara. Som
studier/utbildning, välstånd, att barnen blir laglydiga
medborgare, hälsosam socialisering i samhället, goda föräldra-
relationer och föräldrakontakt som vuxna. All den forskning han
refererade till visar att för barnens bästa så har samhället ett
tvingande intresse av att förorda och föredra stabila
heterosexuella äktenskap. För unga människor är äktenskapet
något positivt . . . de stödjer äktenskapet, de vill bli gifta,
och de vill ha barn. Och trots att unga människor alltmer
bombarderas med pessimistiska åsikter om äktenskapet så längtar
de efter en återkomst för det stabila familjelivet och det är
mycket mindre troligt att de ser på skilsmässa som ett bra
alternativ, än att deras föräldrar gör det. All nedmontering
av den vikt som fästs vid traditionella äktenskap utgör hinder
för den sociala välfärden för framtida generationer.


FÖRDELAR FÖR DE SOM INGÅTT TRADITIONELLA ÄKTENSKAPSFÖRBUND

Inte bara barnen tjänar på traditionella äktenskap. De fördelar
föräldrarnas äktenskap ger för barnen är en följd av de fördelar
äktenskapsförbundet ger till dem som ingår detta förbund.
Äktenskapet är det ultimata sociala bandet som kan knytas mellan
en man och en kvinna eftersom genom äktenskapet accepterar män
och hustrur ett ansvar att vara trofasta, att ge och ta emot
hjälp i tider av sjukdom samt att tillsammans uthärda
prövningar. Inte alla kommer att kunna förbli trofasta till
sådana löften. Men det är dock svårare för en gift person än
för en ogift att bryta dessa löften eftersom de är en del av
våra lagar, våra religioner och våra moraldefinitioner. Andra
har tagit likadana löften genom hela historien. Kollektivt så
upprätthåller samhället dessa ideal såväl formellt som
informellt. Inget liknande kan sägas om någon annan typ av
intima relationer mellan två vuxna.


ÄKTENSKAPET FÖRÄNDRAR MÄNNISKOR TILL DET BÄTTRE

Det bör inte komma som någon överraskning att denna uråldriga
sociala förening har ett speciellt (och unikt) socialt värde.
Det unika sociala värdet för de som är gifta kan inte förklaras
från någon naturlig urvalsprocess där hälsosamma, starka, smarta
och karismatiska personer skulle ha större chans att bli gifta
och därför skulle vara de som oftast drog nytta av denna
förening. Gifta människor inte bara verkar ha det bättre än
ogifta personer, snarare är det så att äktenskapet förändrar
människor så att de får det bättre. Följaktligen har samhället
ett tvingande intresse av att förorda, understödja och föredra
den älsta sociala institutionen som har visats förändra
människor på positiva sätt; sätt som gör världen till en bättre
plats. Nya studier stödjer med kraft satserna att traditionella
äktenskap stärker den fysiska hälsan, den mentala och den
känslomässiga hälsan, samt den sociala produktiviteten.


ÄKTENSKAP OCH FYSISK HÄLSA

Det finns ett positivt orsakssammanhang med många faktorer
mellan äktenskap och fysisk hälsa. För det första så lever
gifta män och kvinnor längre än ogifta individer. Denna
statistik är särskilt tydlig för ogifta män som är utsatta för
en större risk att dö jämfört med gifta män, oavsett deras
tidigare äktenskapshistoria. Gifta personer har inte lika ofta
alkoholproblem som ogifta. En överdriven alkoholkonsumption har
visats ha samband med ett antal olika hälsoproblem, såsom t.ex.
leverproblem och hjärtsjukdomar. Även om män i dessa avseenden
klart vinner på att vara gifta så är det även för gifta kvinnor
en tredjedel mindre troligt med alkoholproblem än bland skilda
kvinnor. Gifta män och kvinnor deltar inte lika mycket i
riskfyllda beteenden. Om man ser på rattonykterhet, rökning och
drogmissbruk så är det mindre sannolikt att gifta personer ägnar
sig åt det än att ogifta individer gör det. Kanske viktigare,
forskare tror att äktenskapet faktiskt uppmuntrar ansvarstagande
och hälsosamma beteendemönster.

Och forskning visar att traditionella äktenskap har en positiv
påverkan på individers sexuella hälsa. Det är inte bara det att
gifta personer har mindre sexuella dysfunktioner, det är också
så att de oftare är extremt nöjda med sin partner. Enligt en
vetenskapsman så är det den långa och monogama relationen som
man typiskt associerar med gifta individer som tillåter fram-
växten av partner-specifika färdigheter, och även möjliggör
känslomässiga investeringar i förhållandet. Äktenskap minskar
även en betydelsefull oro som icke monogama individer måste
hantera -- rädslan för sexuellt överförda sjukdomar.

Forskning visar, kanske inte så förvånande efter de redan gjorda
konstaterandena, att gifta individer lider mindre av sjukdomar
och har det bättre än ogifta eller skilda personer när de ändå
är sjuka.


ÄKTENSKAP OCH MENTAL HÄLSA

Traditionella äktenskap stärker den mentala hälsan och det
känslomässiga välmåendet. Hälsofördelarna med äktenskap slutar
inte med kroppen. Ett växande berg av forskning ger kraftfulla
indikationer på att det psykologiska välmåendet för gifta är
avsevärt bättre än det för ogifta. Gifta personer har mindre
ofta depressioner och lider avsevärt mindre från psykiatriska
problem än skilda, aldrig gifta eller sammanboende individer
och dessutom är det mindre troligt att de kommer att behöva
läggas in på en institution för mentalvård, det är mindre
troligt att de kommer att skrivas in på en psykiatrisk klinik
och det är mer troligt att de kommer att hantera psykologiskt
tunga händelser på ett bra sätt.


ÄKTENSKAP OCH GLÄDJE

Dessutom har äktenskap förknippats med större glädje, livs-
tillfredsställelse och överhuvudtaget med positiva känslor.
Äktenskap erbjuder individer en andlig förbindelse med deras
djupaste värderingar och tillfredsställer det grundläggande
mänskliga behovet av emotionell och fysisk närhet. En del
vetenskapsmän har yttrat att äktenskap ger individer en känsla
av ansvar gentemot andra vilket ger livet en mening utanför dem
själva. Dessutom finns det en viss samsyn i att äktenskap
förbättrar kvinnors materiella välfärd och mäns känslomässiga
välfärd. Faktiskt är det så att ingen del av den ogifta
befolkningen -- separerade, skilda, änklingar och änkor, eller
aldrig gifta -- beskriver sig själva som så glada och
tillfredsställda med livet som de gifta. Som en vetenskapsman
uttryckte saken, ``den positiva påverkan av äktenskapet på
välfärden är stark och konsistent, och ett eventuellt urval av
de psykiskt friska till äktenskap eller de psykiskt sjuka till
ett liv utanför äktenskapet kan inte förklara denna positiva
påverkan.''


NORGE

Broder Wilkins berättade om Norge, där -- i motsats till på
50-talet då de flesta barn föddes inom äktenskapet och de flesta
äktenskap varade livet ut -- det i dag är tvärtom. Det har
skett en uppgång i brottslighet och i gängbildningar. Orsak:
Brist på mödrar och fäder i hemmen.

Man låter inte främlingar låna fina nya bilen men sina små barn
lånar man ut till människor vars värderingar man inte känner, sa
broder Wilkins. Mödrarna har lämnat hemmet och fäderna har inte
kommit tillbaka.


VIKTIGAST ATT FOSTRA BARN

Det viktigaste någon av oss kan göra i livet är att fostra våra
barn. Broder Wilkins fortsatte: "Det viktigaste jag har gjort
är att fostra mina barn. Det viktigaste min hustru har gjort är
att föra in fyra dugliga människor till världen."


2 MILJONER KRONOR PER ÅR I 20 ÅR

En Nobelpristagare i ekonomi jämförde nyligen det sociala värdet
mellan att uppfostra barn eller att arbeta. Att uppfostra 1.2
(ett komma två) barn i tjugo år producerar mer socialt värde än
den som tjänar 2 miljoner kronor per år i tjugo år gör. Vi har
en ekonomi bara därför att det finns människor. En kvinna som
säger att "jag är bara en mor" säljer sig fruktansvärt billigt.
"Bara en mor" är den viktigaste roll någon kan ha!!


FRÅN SVERIGE

Hela tanken att "bara vara en mor" kommer från Sverige. I
början av 1900-talet försökte Henry Ford locka ut kvinnor från
hemmen. Han visste att det dyraste var lönekostnaderna och om
han kunde dubbla den tillgängliga arbetsstyrkan så kunde han
minska lönekostnaderna. Han misslyckades, kvinnorna ville inte
lämna hemmen. Det var först efter att Alva Myrdal år 1952 sa i
FN att "en kvinna är ingenting om hon inte arbetar" som det
svängde. Denna idé har nu tagit över världen. Henry Ford
misslyckades med att få kvinnorna ur hemmen för att jobba på
kontor. Det krävdes kvinnornas frigörelsekamp för att
åstadkomma detta. Ironin är att de flesta kvinnor -- detta är
sanning -- vill bli befriade från sitt arbete och få komma hem.
Det är dags att befria män och kvinnor så att de kan ägna tid åt
familjen, åt barnen.

Detta är tillräckligt viktigt för att vi måste förändra
politiken för att åstadkomma det. Det måste göras möjligt för
föräldrar att vara hemma med sina barn.


BEFOLKNINGSIMPLOSITION

Världen står inte inför en befolkningsexplosition. I väst
minskar istället befolkningsmängden kraftigt. I Sverige måste
vi ha en oerhörd invandring för att behålla noll-tillväxt i
befolkningsmängden. Inom 20 år kommer majoriteten av europeer
att vara muslimer eftersom de får fler barn, men även de kommer
att minska sitt födande och efter år 2035 kommer hela världen
totalt sett att minska sin befolkning.

Om 200 år kommer det enligt nuvarande demografiska trender att
endast finnas sju (7) människor totalt i hela Japan. Så även
religion och tro åsido så måste vi skaffa barn. Man kan inte
betala folk för att de ska skaffa barn, de måste göra det av
kärlek. Vi måste lära om världen att skaffa barn. [1 Mos 1:28:
"... Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!"]


FÖRBANNELSER SOM PROFETERATS AV FORNTIDA PROFETER

Samarbete kan och bör ske med alla organisationer som delar
vår inställning till familjen, oavsett tro och andra frågor.

Om vi inte stärker familjen så kommer vi att ådras de
förbannelser som profeterats av forntida profeter. Det är tid
att låta vårt ljus skina. Sanningen är sanningen. Inom kort
kan ingen bortse från denna sanning. Kristus sa att om vi har
ett ljus så sätt det på en ljusstake, inte under en skäppa. Ha
mod att stå upp för sanningen!
__


SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER

Linda Norrbin från Informationstjänst tackade broder Wilkins för
hans presentation och sade några ord om att kyrkan framöver
kommer att samarbeta med andra organisationer, kyrkor o.s.v. som
delar vår inställning till familjen, att den är viktig och att
det måste ske en förändring så att föräldrar kan vara föräldrar.
Jag kommer inte ihåg exakt hur hon lade orden.

Sedan var det Kerstin Karlsson, ordförande i Riksorganisationen
för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap med barnet i centrum,
"Haro" ( http://www.haro.to/ ), som fick ordet.
__


HARO

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet &
Föräldraskap arbetar för att föräldrar ska få större möjlighet
att påverka sina barns uppväxt. Kerstin Karlsson, ordförande,
har varit hemmaförälder i 16 år.


5 ORSAKER TILL SKILSMÄSSOSTATISTIK

Enligt Kerstins sätt att se på saken så finns det 5 orsaker till
att vi har en av världens värsta skilsmässostatistik.

 1)   Jämställdhetspolitiken, som _inte_ har belyst att
    kvinnor ska få det _lika bra_ som män, bara att kvinnor
    ska _bli som_ män.

Här är Alva Myrdal's tänkande det största problemet i Sverige,
att man tänker att "det enda kvinnan gör i hemmet är att byta på
barn, laga mat o.s.v.". Men detta tänkande är inte sant. Den
kvinna som sköter hemmet ägnar sig åt även åt administration och
relationsvård. Kerstin berättade att hennes familj gick från
att vara en familj till att bli sex individer som råkade dela
samma bostad när hon började arbeta heltid igen. Kerstin
Karlsson underströk att kvinnor borde kräva att samhället
behandlar alla lika oavsett vad man väljer att göra med sina
liv.

 2)   Synen på barn. Barn ses i vårt samhälle som ett
    förvärvshinder.

Barn finns i speciella barnmiljöer. Barn får inte se resten av
samhället, de är undanstoppade. Barnen får aldrig se vuxna lösa
konflikter. Barnen lär sig därför inte längre hänsyn, de lär
sig endast spelregler. (Genom stora dagisgrupper etc.)

 3)   Individualistisk syn. Varje människa har i dag ett krav
    på sig att utvecklas till en karriärstark individ.

I Kalmar är i dag förstföderskorna i genomsnitt 32.3 år gamla.
Är det så konstigt att så många förhållanden bryts upp när man
bildar familj så sent, efter att länge ha levt som individer
utan att ha behövt ta hänsyn till en familj.

Som en konsekvens av denna individualistiska syn så anses det i
dag inte finnas något värde i att ha familj. Det är inte en
merit. Det premieras inte.

 4)   Dessutom fungerar samhället i dag så att de kvinnor som
    har mer än två barn tjänar ekonomiskt på att gå ifrån
    sina män.

 5)   Inte heller får man vara stolt över att ha lyckats med
    sina barn -- det får man inte "skryta" om, för "det är
    ju barnet som har lyckats", barnet skulle ha fixat
    vad-det-nu-är själv.


DET FATTAS INTE PENGAR

I Sverige kostar 1 heltidsplats i barnomsorgen 10 000 kronor i
månaden. Så "med mina 4 barn borde jag ju ha kunnat begära
40 000 kronor i månaden för att själv ta hand om mina barn", sa
Kerstin. Det fattas alltså inte pengar. Hon fortsatte,
"eftersom jag är låginkomsttagare kostar det mig _mindre_ att ha
barnen på dagis än hemma." Konsekvensen är att soc kan tvinga
bidragstagare att ha barnen på dagis, för att dra ned på
matkostnaderna.


KRÄV ATT FAMILJEN FÅR ÅTERTA SITT VÄRDE

Det här [strukturproblemet] kan inte lösas utan att vi går över
gränser och kräver att familjen får återta sitt värde!!
__


FRÅGESTUND

Efter Richard G. Wilkins och Kerstin Karlssons anföranden så var
det en frågestund där båda (som kände varandra sedan förut)
svarade på frågor.

Vi som var närvarande fick kontaktinformation till båda, som jag
kan dela med mig av. Kontakta mig på leif@lege.com i så fall.

Richard G. Wilkins förklarade på en fråga att han tidigare under
dagen hade hållit ett föredrag för några medlemmar av riksdagen
och närvarande intresserad allmännhet.

På en annan fråga förklarade han att det finns inga bevis mot
hans budskap, endast åsikter. Det svåra är bara att få den
andre att lyssna.

Han förklarade på ytterligare någon fråga att det behövs
genomgripande reformer, och särskilt här i vårt land.

Kerstin Karlsson fick en fråga om soc verkligen kan tvinga någon
att ha barnen på dagis. Hon svarade att teoretiskt sett enligt
lagen är kommunen skyldig att _inte_ tvinga hjälpbehövande till
en totalt sett dyrare barnomsorg, d.v.s. att ha barnen i
kommunal eller annan extern barnomsorg istället för att ha dem
kvar hemma. Men det är i så fall något man kan bli tvungen att
kämpa för.

Det ställdes många fler frågor och kommentarer, speciellt till
Kerstin Karlsson, men jag har inte antecknat så mycket från
frågestunden. Många var intresserade av hur man blev medlem i
Haro och Kerstin berättade bl.a. att de nu är c:a 4000 medlemmar
och att om de blir minst 6000 medlemmar så blir de en riktigt
tung remissinstans för regeringen. De var fler än 6000 innan
maxtaxan på dagis infördes, men efter det försvann många
medlemmar.

Håkan Palm hade en fråga om hur man för fram detta budskap, då
det finns ett så stort motstånd. Jag antecknade inte svaret
men frågan måste vi nog var och en ställa till oss själva, och
verkligen rannsaka oss själva hur vi kan bli de kärl som för
det grundläggande budskapet i Familjeproklamationen till en
värld som så väl behöver förstå det. Detta är ett heligt ansvar
för varje medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.


SAMARBETA MED ALLA SOM KAN ENAS OM DENNA FRÅGA

Det gjordes tydligt från Informationstjänst att kyrkan inte
direkt kan uppmana medlemmar att gå med i en annan organisation
utan att det här är något som varje medlem själv måste ta
ställning till, fast man påpekade samtidigt att familjeproklama-
tionen kallar oss att samarbeta med alla människor som kan enas
om denna fråga.


MAJORITETEN SVENSKAR ANSER ATT MAN SKA KUNNA VARA HEMMA 4 ÅR

Kerstin Karlsson berättade att 80 - 90% av svenska föräldrar
anser att samhället ska ge oss ekonomisk möjlighet att vara
hemma med barn i minst 4 år. Majoriteten svenskar anser att
familjen är viktig och anser inte att man ska lämna barn på
dagis vid 1 års ålder.

Richard G. Wilkins sa att principen att mödrar bör vara hemma
med familjen är universellt omfattad.


FINANSIERING

Broder Wilkins nämnde lite statistik, som att med nuvarande
trender så kommer år 2010 100% av Japans BNP att gå åt till att
hålla igång välfärdssystemet. Och före år 2020 hinner verklig-
heten ikapp oss även här i Sverige.

Det var en diskussion om att det finns olika sätt att finansiera
att mödrar eller fäder kan vara hemma med sina barn. Dels så
går det uppenbarligen genom omfördelning av bidrag eller dels
genom att på annat sätt göra det ekonomiskt möjligt. Broder
Wilkins erkänner frimodigt att han har republikanska åsikter och
inte tycker om bidrag. Han citerade sin farmor: "Det är inte
bara viktigt att göra rätt, det är också viktigt att göra rätt
på rätt sätt."


KYRKAN KOMMER ATT SAMARBETA MED ANDRA ORGANISATIONER

Linda Norrbin från Informationstjänst avrundade med att nämna
att kyrkan nu arbetar med flera andra organisationer utanför
kyrkan såsom med Haro, IOGT-NTO, Hela Människan och Forum för
Familjen. Hon uppmanade oss också att uppmärksamma FN:s
internationella familjedag som är torsdagen den 15:e maj men
som kommer att uppmärksammas lördagen den 17:e maj, då någon
form av manifestation kommer att ske, kanske i Kungsträdgården.
Vi blev uppmanade att boka denna dag i våra kalendrar. Mer
information kommer senare.


    FAKTARUTA

    Den 15 maj är FN:s internationella familjedag, som
    instiftades som ett led i uppmärksammandet av
    Internationella familjeåret 1994. Syftet med
    familjeåret var bland annat att:
    
     -  förbättra kunskaperna om hur ekonomiska , sociala och
      demografiska förhållanden påverkar familjelivet,
    -  främja rättvisa och jämlikhet mellan kvinnor och män
      inom familjen,
    -  anpassa och utveckla stödet till familjer med
      utgångspunkt från deras egna problem och svårigheter.


FLERA LIKNANDE AKTIVITETER

Linda nämnde även att det kommer att bli fler av den här typen
av aktiviteter som dessa föredrag i kväll av Richard G. Wilkins,
verkställande direktör för The World Family Policy Center, och
av Kerstin Karlsson, ordförande i Haro, Riksorganisationen för
Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap.

Vi måste arbeta utåt. Det är viktigt att människor upplever oss
som positiva människor och inte som skumma typer som gömmer sig
i sina hus och bara ägnar sig åt skriftstudier.

Kyrkan kan inte styra medlemmar att bli medlem i t.ex. Haro,
kyrkan har inget med det att göra. Var och en medlem måste
själv hitta organisationerer att arbeta genom. [Men det är
viktigt att vi gör någonting, och inte gömmer vårt ljus under
skäppan.]
__

	TANKEKORN

	Leif Erlingsson's tankekorn, efter att ha tagit del av
	ovanstående föredrag:

	Sann välfärd -- att ha tid för barn och familj.
__

SLUT I RUTAN!

__

sdh@lege.net [ http://sdh.lege.net ] -  Listans adress
sdh-request@lege.net         -  Listans Administrator
(Subject: unsubscribe om du inte vill vara kvar.)

[Just nu är vi 30 personer på sdh@lege.net.]


Date: Sat, 16 Nov 2002 20:07:01 +0100 (MET) From: Leif Erlingsson <leif@lege.com> To: sdh@lege.net Subject: Re: [sdh]: "Familjer, behövs dom?" Resent-Date: Sat, 16 Nov 2002 20:07:09 +0100 Resent-From: sdh@lege.net ________________________________________________________________ | | Du fick detta därför att du är med på sdh@lege.net. | För att svara till alla och inte bara till avsändaren så kan | du svara till eller skicka kopia till sdh@lege.net. |_______________________________________________________________ Hej igen. Jag fick lite återkoppling om Richard G Wilkins sverigebesök. Han var här 4-8 november och höll två föreläsningar i Göteborg också, ett mediamöte kl 12 måndagen den 4 november i Hvitfeldtska gymnasiet med ett sjuttiofemtal åhörare en hemafton kl 19 med cirka fyrtio unga vuxna och unga gifta i kyrkans institutlokal. Vid riksdagsbesöket på onsdagen den 6 november var det inbjudna riksdagsledamöter, familjeorienterade organisationer, media och medlemmar. Och någon hade uppskattat att vi var närmare trehundra medlemmar med vänner senare på kvällen vid den brasafton kl 19 i Gubbängen som jag rapporterade ifrån i mitt tidigare utskick. Och på fredagen den 8 november hölls ett lunchmöte kl 12 i Sundsvall med föreläsning inför lokalpolitiker samt representanter för polis och skola och på kvällen kl 18.30 ett offentligt möte med närmare sjuttio medlemmar och vänner. De andra två dagarna har professor Wilkins tillbringat med prästadömsledare för att diskutera hur samarbete med olika organisationer ska kunna organiseras för att föra ut principerna från Familjeproklamationen http://lege.com/leif/proklamationer/FAMILJEN-En_Kungorelse_for_varlden.html vad gäller familj, barn och äktenskap till de styrande och till alla människor i detta vårt hemland Sverige. Jag hittade själv mycket intressanta texter på World Family Policy Centers hemsida, och tänkte att jag skulle dela med mig av webblänken: http://worldfamilypolicy.org/ Och det finns också en mailinglista: World Congress of Families <secretariat@worldcongress.org> Mejla WCFUpate@worldcongress.org för att gå med, skriv detta i ärenderaden: "WCFUpdate Online Subscribe DIN_EPOST_ADRESS", och något liknande inne i mailet. Jag har även fått tips om ett dokument från professor Wilkins som kallats "The Oslo Paper". Jag har dragit iväg ett mail till hans sekreterare för att förhoppningsvis få tillgång till det. Jag hoppas att där finns statistik etc. Men man kan också finna mycket intressanta data här: http://www.worldfamilypolicycenter.org/wfpc/About_the_WFPC/WFPC_papers.htm Leif Erlingsson __ sdh@lege.net [ http://sdh.lege.net ] - Listans adress sdh-request@lege.net - Listans Administrator (Subject: unsubscribe om du inte vill vara kvar.) [Just nu är vi 30 personer på sdh@lege.net.]

Copyleft © 2002, 2003 Leif Erlingsson eller respektive författare

Updated 27 October 2003